1340

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js String Metotları

Javascript dersleri serimizin bu bölümünde javascript string metotları nedir ve nasıl kullanılır,öğrenelim.

Javascript String Metotları

Javascript string nesnesi ile hazır olarak gelen bir çok kullanışlı string metodu vardır.

Javascript string metotlarına tanımladığımız string karakter dizisi üzerinden ulaşırız.

Aşağıdaki javascript string metotlarını sırasıyla öğrenelim;

 • String concat()
 • String indexof() ve lastindexof()
 • String search()
 • String toUpperCase() ve toLowerCase() 
 • String trim()
 • String slice()
 • String substring()
 • String substr()
 • String replace()
 • String split()

String concat()

Javascript concat() metodu ile string concatenation yani string birleştirme yapabiliriz.

var adsoyad = ad.concat(' ',soyad); //Sadık Turan

Orginal string verisi üzerinde bir güncelleme yapılmaz çünkü javascript' de string veriler immutable yani değiştirilemez. Concat örneğimizde ad ile soyad değişkenini birleştirip yeni bir string verinin içerisine kopyalıyoruz.

String indexof() ve lastindexof() Metodu

String indexof() metodunu karakter dizisinde arama yapmak için kullanıyoruz.

string indexof() metodu parametre olarak gönderdiğimiz karakterin ilgili string dizisi içinde ilk geçtiği index bilgisini gönderir. 

Eğer aranan ifade bulunamazsa -1 değeri gelir.

Karakter dizilerinin ilk karakteri 0' dan başlar.

var kurs = "Modern Javascript Dersleri: Baştan Sona Javascript Programlama";
var result = kurs.indexOf("Javascript"); // result: 7

Javascript, karakter dizisi içerisinde ilk olarak 7.indeks de bulunur.

** lastindexof() metodu ise son bulunan karakterin indeks numarasını gönderir.

var kurs = "Modern Javascript Dersleri: Baştan Sona Javascript Programlama";
var result = kurs.lastindexOf("Javascript"); // result: 40

Javascript, karakter dizisi içerisinde 2 defa bulunur ve lastindexof() en son bulduğunun indeks numarasını gönderir.

** indexof() ve lastindexof() metotları ikinci parametre olarak aramanın başlanmak istediği indeks numarasını alabilirler.

var kurs = "Modern Javascript Dersleri: Baştan Sona Javascript Programlama";
var result = kurs.indexof("Javascript",10); // result: 40

indexof() metoduna gönderilen 10 parametresi ile 10.indeks den itibaren arama yapılır dolayısıyla ilk Javascript bulunmaz ikinci bulunur.

String search()

String search() metodu da indexof() metodu gibi karakter dizisi içinde arama yapıp bulduğu karakterin indeks numarasını döndürür.

var kurs = "Modern Javascript Dersleri: Baştan Sona Javascript Programlama";
var result = kurs.search("Javascript"); // result: 7

** search() ile indexof() metodunun farkı ise;

 • search(), indexof() metodunda olduğu gibi aramaya başlanacak olan indeks numarasını almaz.
 • indexof() metodu regular expression ifadelerini almaz.

String toUpperCase() ve toLowerCase() 

Javascript transform metotlarından toUpperCase() metodu ile karakter dizisini büyük harfe, toLowerCase() ile küçük harfe çevirebiliriz.

var str1 = "Hello World!"; 
var str2 = str1.toUpperCase(); // HELLO WORLD!
var str3 = str1.toLowerCase(); // hello world!

String trim()

trim() metodu ile karakter dizisinin başındaki ve sonundaki boşluk karakterlerini sileriz.

var greeting="  Hello World!  ";
alert(greeting.trim()); // Hello World!

String Parçalama Metotları

Javascript' de bir karakter dizisi içinde belli aralıktaki karakterleri alabiliriz. String parçamak için kullanabileceğimiz 3 tane string metodu vardır.

 • String slice()
 • String substring()
 • String substr()

String parçalama metotların sırasıyla öğrenelim.

String slice()

slice() metoduna başlangıç ve bitiş indeksi vererek aralıktaki karakter dizisini alabiliriz.

var str = "Mazda,Opel,Toyota";
var result = str.slice(6, 10); // Opel

7.indeksten başlar ve 10' e kadar alır. Son indeks numarası dahil olmaz.

** Başlangıç ve bitiş indekslerini negatif olarak da verebiliriz. En sağdaki karakter -1 ile başlar.

var str = "Mazda,Opel,Toyota";
var result = str.slice(-11,-7); // Opel

slice() metoduna bitiş indeksini vermezsek sona kadar alır.

var str = "Mazda,Opel,Toyota";
var result = str.slice(6); // Opel,Toyota

String substring()

slice() metodun olduğu gibi substring() metoduyla başlangıç ve bitiş indeksi vererek aralıktaki karakter dizisini alabiliriz.

** slice() metodu ile substring() metodunun farkı; substring()'^da negatif indeks kullanamıyoruz.

var str = "Mazda,Opel,Toyota";
var result = str.slice(6, 10); // Opel

** slice() metodunda olduğu gibi bitiş indeksini vermezsek sona kadar alır.

String substr()

substr(), slice() ve substring() gibi string parçalama işlemlerinde kullanılır ancak diğer metotlardan farkı ikinci parametre başlangıçtan itibaren alınacak karakter sayısını temsil eder.

var str = "Mazda,Opel,Toyota";
var result = str.substr(6,4); // Opel

** ikinci parametre göndermezsek karakter dizisinin sonuna kadar alır.

String replace()

replace() metodu ile belirtilen bir string bilgiyi başka bir string bilgi ile güncelleyebiliriz.

var str = "Mazda,Opel,Toyota";
var result = str.replace("Mazda","Renault"); // Renault,Opel,Toyota

** replace() metodu bulduğu ilk karakteri istenen karakter ile günceller.

String split()

Karakter dizisini belirtilen karakterden parçalara ayırarak bir dizi oluşturur.

var adsoyad= "Sadık Turan";
result = adsoyad.split(" "); 

Boşluk karakterinden böler ve geriye bir dizi gönderir.

result[0] dediğimizde "Sadık",

result[1] dediğimizde ise, "Turan" bilgisi gelir.

var str = "Mazda,Opel,Toyota";
result = str.split(",");

// result[0] => Mazda
// result[1] => Opel
// result[2] => Toyota

String Metot Örnekleri

Aşağıdaki string metot örneklerini yapınız.

var sentence = " Template Literals or template strings is the ability Have multi-line strings without any funny business. ";
var url = "http://sadikturan.com/Modern Javascipt KURSU sıfırdan ileri seviye ü ö ş";

1- Cümle kaç karakterlidir ?

console.log(sentence.length);

2- Kaç kelimeden oluşuyor ?

console.log(sentence.trim().split(' ').length);

3- Tüm cümleyi küçük harfe çevirin.

console.log(sentence.toLowerCase());
console.log(sentence.toUpperCase());

4-Cümlenin başındaki ve sonundaki boşlukları siliniz.

console.log(sentence.trim());

5- '-' karakterini silin.

console.log(sentence.replace('-',''));

6- url'nin içinden str kısmını çıkarınız.

var str = 'http://';
console.log(url.substr(str.length));
console.log(url.slice(str.length));

7- Url hangi protocol'u kullanmaktadır ? (http,https)

console.log(url.startsWith('http'));
console.log(url.startsWith('https'));

8- url, '.com' ifadesini içeriyor mu?

console.log(url.indexOf('.com'));
console.log(url.includes('.com'));

9- url string ifadesini geçerli bir url olarak düzenleyiniz.

console.log(url.toLowerCase()
 .replace(/ /g,'-')
 .replace(/ı/g,'i')
 .replace(/ü/g,'u')
 .replace(/ö/g,'o')
 .replace(/ş/g,'s')
 .replace(/ç/g,'c'));