1335

Sıfırdan İleri Seviye Modern Javascript Dersleri ES7+

Js Veri Tipleri

Javascript dersleri serimizin bu dersinde Javascript' de kullandığımız veri tipleri nelerdir, öğrenelim.

Javascript' de veri tutmak için kullandığımız javascript veri tiplerini 2 ayrı grupta ele alabiliriz.

Basit Veri Tipleri: String, Number, Boolean ve undefined.

Referans Tipler: DiziNesne, Fonksiyon ve null veri tipleridir. 

Javascript' de değişken tiplerini belirtmek için her veri tipine özel bir komut yoktur. Her veri tipi var komutu ile tanımlanır ancak değişkene attığımız veri tipine göre değişken farklı veri tipinde değerlendirilir.

typeof operatörü ile bir değişkenin veri tipini öğrenebiliriz.

Javascript String 

Javascript' de karakter dizilerini string veri tipiyle saklarız.  

var firstName = 'Çınar';
console.log(typeof firstName) // string

Değişkenin tipine typeof ile baktığımızda "string" olduğunu görürüz.

String bir değişken tanımlarken tek tırnak ya da çift tırnak kullanabiliriz.

String bir veri türü karakter dizisi olarak anılır yani bir string ifadeyi karakterler topluluğu oluşturur. (dizi ile benzer)

var carName1 = "Volvo XC60";  // çift tırnak
var carName2 = 'Volvo XC60';  // tek tırnak

Tek ve çift tırnak iç içe kullanıldığında gereklidir.

Örneğin;

var str = "It's alright";  // çift tırnak içinde tek tırnak kullanımı

Javascript Number 

Javascript' de sayısal verileri number veri tiplerinde tutarız.

var age = 20; 
console.log(typeof age) // number

number türündeki değerler tırnak kullanılmadan oluşturulması gerekiyor. typeof operatörü ile değişkenin tipine baktığımızda "number" olduğunu görürüz.

var money = 100.5;
console.log(typeof money) // number

Ondalıklı bir sayıyı nokta ile tanımlarız ve veri tipine baktığımızda gene number türünde bir veri olduğunu görürüz.

Javascript Boolean

Javascript' de true yada false verileri boolean veri tipinde tutarız. 

var isActive = false;
console.log(isActive) // boolean

boolean türündeki bir veri tipi true ya da false bir değer alır. Örneğin isActive ismindeki boolean değişkeni içine false değerini atadık ve typeof operatörü ile bakarsak boolean tipinde olduğunu görürüz.

boolean veri tipini bir durumun doğru ya da yanlış, var ya da yok şeklinde bilgisini tutmak için kullanırız. Örneğin uygulama aktif mi; true ise evet, false ise hayır. Ya da cinsiyet bilgisini boolean veri tipinde saklayabiliriz. 

var cinsiyet = true; // erkek 
var cinsiyet = false; // kadın 

Javascript Undefined

Tanımlanan ancak içerisine değer atılmayan tipler için undefined tipi kullanılır.

var car;
console.log(typeof car) // undefined

Javascript Diziler

String veri türünde karakter grubu saklayabildiğimiz gibi diziler içerisinde de string bir veri ya da number türünde bir veri grubunu saklayabiliriz. Örneğin isim listesi, şehir listesi vb.

var names = ['Ali','Ahmet','Can']
console.log(typeof names) // object

names ismindeki dizi 3 elemanlıdır. Her bir dizi elemanına atanan bir index numarası vardır ve ilk eleman 0. indeksten başlar. Dolayısıyla dizi elemanlarına ulaşmak için;

console.log(names[0]) // Ali
console.log(names[1]) // Ahmet
console.log(names[2]) // Can

Dizinin eleman sayısını öğrenmek için length özelliğini kullanmamız gerekiyor. Javascript diziler için kullanabileceğimiz özellikler ve metotlar mevcuttur. Dizileri daha detaylı olarak diziler dersinde öğreneceğiz.

console.log(names.length) // 3

Javascript Nesne

Javascript' de bir nesne tanımlayarak bir gruba ait bilgileri ayrı ayrı değişken tanımlamamıza gerek kalmadan saklayabiliriz Örneğin bir kullanıcının bilgileri ya da bir araç bilgisi.

var kullanici = {
   ad: 'Sadık',
   soyad: 'Turan',
   yas: 38
};

Nesne tanımlamasını tek satırda da yapabiliriz.

var kullanici = { ad: 'Sadık', soyad: 'Turan', yas: 38 };

console.log(typeof kullanici) // object

Nesne üzerinden bilgilere ulaşmak için nesneden sonra '.' operatörünü kullanabiliriz.

console.log(kullanici.ad)   // Sadık
console.log(kullanici.soyad)  // Turan
console.log(kullanici.yas)   // 38

Alternatif olarak nesne özelliklerine ulaşmak için [ ] operatörünü de kullanabiliriz.

console.log(kullanici["ad"])   // Sadık
console.log(kullanici["soyad"])  // Turan
console.log(kullanici["yas"])   // 38

Javascript Fonksiyon

var calculateAge = function(){
  return 0;
}

console.log(typeof calculateAge) // function

Javascript' de fonksiyonlar da bir nesne olarak nitelendirilir. Fonksiyonları ayrı bir ders içerisinde göreceğiz.


Javascript Null

Javascript' de null bir nesne olarak algılanır. Yani tanımladığınız bir veri içine null değer attığınızda bellekte bir alan tahsis edilir ancak içerisinde bir değer olmadığını söylemiş oluruz.

var person = {firstName:"Ahmet", lastName:"Turan", age:20 };
person = null;  

burada null değer atayarak adresi belli olan nesnenin içerisindeki değeri silmiş oluyoruz. Tanımlanan nesnenin bellek üzerindeki adresi silmiş olmayız.

Bellekteki adres kavramını anlayabilmek için nesnenin bellekte nasıl saklandığını iyi anlamak gerekiyor. Referans tipler konusunda öğreneceğiz.