1381

Python ile Sıfırdan İleri Seviye Python Programlama

Python Operatörler

Python operatörleri nelerdir ve nasıl kullanılır?

Python Operatörler

Pythonda operatörleri, aritmetik operatörler, atama operatörleri, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler şeklinde gruplayabiliriz.

Aritmetik Operatörler

Pythonda aritmetik operatörleri matematiksel işlemler için kullanırız.

      x = 20 y = 5 sonuc
+ Toplama  

sonuc = x + y

25
- Çıkarma  

sonuc = x - y

15
* Çarpma  

sonuc = x * y

100
/ Bölme   sonuc = x / y 4.0
% Mod Alma   sonuc = y % x 0
// Tam Bölme   sonuc = x // y 4
** Üs alma   sonuc = 2 ** 3 8

Atama Operatörleri

Pythonda değişkenlere veri ataması yaparken atama operatörlerini kullanırız.

Operatör Kısa kullanım Uzun kullanım  
  x = 20 y = 5  
= x = y

x = y

x= 5 

+= x += y

x = x + y

x= 25
-= x -= y

x = x - y

x= 15
*= x *= y

x = x * y

x= 100
/= x /= y x = x / y x= 4.0
%= x %= y  x = x % y x= 0
**= x **= y x = x ** 2 x= 400
//= x //= y x = x // y x= 4

Karşılaştırma Operatörler

En basitiyle 2 değişkenin aldığı verileri karşılaştırmak için karşılaştırma operatörlerini kullanırız.

Operatör Açıklama

Kullanım

Sonuç
== eşit mi ?

10 == 10

True
  5 == 4 False
 

x = 5 y = 5

x == y

True
!= eşit değil mi?

10 != 9

True
  10 != 10 False
> Büyük mü ? 10 > 5 True
< Küçük mü ? 10 < 5 False
>= Büyük eşit mi ? 5 >= 5 True
<= Küçük eşit mi ? 5 <= 5 True

Mantıksal Operatörler

Pythonda mantıksal operatörleri birden fazla koşulu beraberce değerlendirmek için kullanırız.

Örneğin; Ehliyet almak için en az lise mezunu olmak ve aynı zamanda yaş bilgisinin en az 18 olması gibi 2 koşulun aynı anda doğruluğunu mantıksal operatörler yardımıyla değerlendirebiliriz.

Operatör Açıklama

Kullanım

Sonuç
and ve operatörü

(8 < 10) and (6 > 5)

True
or veya operatörü

(5 == 5) or (6 == 5)

True
not değil operatörü not(5 == 5) False

Kurs Sayfasına Git  
Paylaş