2421

Komple Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi

C# Operatörler

.Net Core OperatorsOperatör

Operatörler, değişkenler üzerinde işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Operatörler programlama dillerinde tek başına bir anlamı olmayan, matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmamızı sağlayan karakterlerdir.Farklı işlemler için kullanabileceğimiz farklı operatörler vardır.

Operatörler 4 gruba ayrılır.

 

Aritmetik Operatörler (Arithmetic Operators)

Matametiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.(+,-,*,/,--,++,%)

►"+" operatörü: İki değeri birleştirir.

►"-" operatörü: Bir değeri diğerinden çıkarır.

►" * " operatörü: Verilen iki değeri çarpar.

►" / " operatörü: Birinci işleneni ikinci işlenene böler.

►" % "  operatörü: Bölme işleminin kalanını verir.

►" ++ " operatörü: Değişkenin değerini 1 artırır.

►" -- " operatörü: Değişkenin değerini 1 azaltır.

 

Atama Operatörleri (Assignment Operators)

Atama operatörleri, tanımladığımız değişkenlere değer atamak için kullanılır. C# geliştiricide genellikle atama operatörü kullanılır.(=, +=, -=, *=, /= ,%=)

" = " operatörü: Sağdaki değeri soldaki değere atamak için kullanılır.  

" += " operatörü: Atanan değerler toplanır. Ve çıkan sonuca eşitlenir. 

" -= "operatörü: Değerler çıkarılır.Ve sonuca eşitlenir. 

" *= " operatörü: Değerler çarpılır Ve sonuca yazılır. 

" /= " operatörü: Değerler birbirine bölünür ve çıkan sonuca eşitlenir. 

" %= "operatörü:  Değerlerin bölümünden kalan sonuca eşitlenir. 

 

Karşılaştırma Operatörleri (Comparison Operators)

Karşılaştırma operatörleri, iki işlenen değeri karşılaştırmak için kullanılır. Karşılaştırma operatörlerinde amaç cevap almaktır. Karşılaştırmaya uygun olarak karşımıza "true" ya da "false" olarak çıkartır. (==, != , < , > ,<= , >=)

► "==" operatörü: İki değer birbirine eşit midir? sorusuna cevap verir.

► "!=" operatörü: iki değer eşit değil mi? 

►">" operatörü: küçük müdür?

►"<" operatörü: Büyük müdür?

►">=" operatörü: Büyük eşit midir?

►"<=" operatörü: Küçük eşit midir?

 

Mantıksal Operatörler (Logical Operators)

Mantıksal operatörler tanımladığımız değişkenler ya da değerler arasında ki mantığı belirlemek için kullanılır. "true" ya da "false" değerleri üretirler.

"&&" operatörü:  Dizide işlem sırasında bir yanlış bile görürse sonucu "false" olarak çıkarılır.

►"||" operatörü: İşlem sırasında bir tane doğru varsa sonuç "true" olarak çıkarılır.

"!" operatörü:  Değerlerin  sonucu ters çevirir.

 


Kurs Sayfasına Git  
Paylaş